CTZ garantie en klachten

Garantieregeling
klachtenprocedure

Onze zorg, service en kwaliteit nóg verder verbeteren

Garantieregeling & klachtenregeling

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over een behandeling in onze praktijk. Daarom hebben we een garantie- en een klachtenregeling.

Graag horen we hoe je het bezoek aan onze praktijk en de geleverde zorg ervaart. Op deze manier kunnen we onze zorg, service en kwaliteit nóg verder verbeteren.

Indien je patiënt bent bij een van de praktijken van Centrumtandzorg, mag je het volgende van ons verwachten:

Behandelingen worden conform de in de beroepsgroep van tandartsen gebruikelijke standaarden zorgvuldig uitgevoerd.
De praktijken van Centrumtandzorg voldoen aan alle wettelijke eisen en richtlijnen, onder meer op het gebied van inrichting van praktijken, scholing van medewerkers, stralingsrichtlijnen van röntgen- apparatuur en infectiepreventie.
Je kunt voorafgaand aan een uitgebreide behandeling om een behandelplan en een begroting vragen.

We zijn verplicht om boven de €250,- een begroting aan de patiënt mee te geven. Op verzoek van de patiënt kan ook voor behandelingen onder de €250,- een begroting worden opgesteld. Indien tijdens de behandeling blijkt dat de kosten meer dan 10% boven de begroting uit gaan komen, dan wordt dit met jou besproken.
Tandheelkunde is een ambachtelijk vak. Ondanks uiterste zorgvuldigheid van onze behandelaars kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk zul je vooraf van de risico’s op de hoogte worden gesteld.
Indien je van mening bent dat een behandeling niet volgens de gangbare daaraan te stellen eisen is uitgevoerd, mag je van ons verwachten dat wij ons uiterste best zullen doen een probleem zo goed mogelijk op te lossen. Als je niet tevreden bent, hebben wij een klachtenregeling.

Uit hoofde van de wet WGBO komen alle behandelingen in beginsel tot stand op grond van een zogenaamd informed consent.
Aan een behandeling ligt verder een behandelplan ten grondslag. Een eenvoudig plan wordt mondeling aan je voorgelegd, voor een meer uitgebreid behandelplan wordt een behandelplan cq kostenbegroting gemaakt.
Een behandelplan wordt opgemaakt overeenkomstig de gestelde diagnose. De daarmee samenhangende kostenbegroting is gebaseerd op de thans geldende tarieven en prijzen voor prestaties en materialen. Eventuele wijzigingen hierin zullen bij uitvoering van het behandelplan worden doorberekend.
Op de behandelingen bij een van de praktijken van Centrumtandzorg zijn de Algemene Voorwaarden voor tandartspraktijken van toepassing. 
Bij de receptie ligt een exemplaar ter inzage en een kopie hiervan kan op jouw verzoek aan jou worden toegezonden.
Indien je afspraken maakt ter uitvoering voor het voorgestelde behandelplan betekent dit dat er een behandelovereenkomst gesloten is. Deze beschouwen we als rechtsgeldig.

De hieronder vermelde werkzaamheden worden na uitvoering door medewerkers van de praktijken van Centrumtandzorg binnen de daarbij aangegeven periodes gewaarborgd.
Bij noodzakelijk herstel verplichten wij ons na te gaan of het probleem terug te voeren is op een niet deugdelijke behandeling. Als blijkt dat dit inderdaad het geval is, wordt de behandeling in beginsel kosteloos opnieuw gedaan.
Indien dit niet (meer) mogelijk is, worden de oorspronkelijke (en betaalde) kosten op een alternatief behandelplan gecrediteerd.
Voorwaarde voor deze waarborg is wel, dat je als patiënt normaal en adequaat gebitsonderhoud pleegt, regelmatig de tandarts bezoekt en geen wijzigingen aan kronen, brugwerk, protheses, e.d. door derden laat doen.

 • Kroon en brugwerk: 5 jaar
 • Implantaat: 5 jaar
 • Vullingen melkgebit: geen mogelijkheid voor garantie
 • Vullingen blijvend gebit: 2 maanden
 • Wortelkanaal behandeling: geen mogelijkheid voor garantie
 • Prothese: 1 jaar
 • Nood-prothese: 4 maanden
 • Splint: 1 jaar
 • Bleken: geen mogelijkheid voor garantie
 • Relaps orthodontie: geen mogelijkheid voor garantie
 • Parodontologie: geen mogelijkheid voor garantie

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. Bespreek dit met jouw behandelaar. Vaak leidt dit al tot een oplossing. Kom je er niet uit met jouw behandelaar, kun je schriftelijk een klacht indienen bij de praktijk.