Privacyreglement

Privacyreglement Centrumtandzorg

Het Centrumtandzorg vervult als organisatie voor tandheelkundige zorgverlening een vertrouwensfunctie jegens haar patiënten die gebaseerd is op directe en vaak ook langlopende contacten. Deze vertrouwensfunctie verplicht Centrumtandzorg en de daar werkzame medewerkers tot een uiterst zorgvuldig gegevensbeheer. In voorkomende gevallen kan Centrumtandzorg medische persoonsgegevens uitwisselen met andere partijen zoals andere tandartspraktijken en/of zorginstellingen. Die gegevensuitwisseling is daarbij dan wel onderworpen aan enerzijds de regels als vastgelegd in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en anderzijds aan het medisch beroepsgeheim, zoals uitgewerkt in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Soms is het noodzakelijk dat medische gegevens aan een derde partij worden verstrekt. In dat geval dient de patiënt te kunnen vertrouwen op een zorgvuldige en gereglementeerde wijze van omgang met deze gegevens. Wij willen u informeren over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Om de privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden.

 • Informeren - Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken– Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens– Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.
 • Uw gegevens blijven bij ons – wij geven uw persoonsgegevens niet door aan partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Beveiligen– Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie– Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • BSN nummer;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • De naam van uw zorgverzekeraar;
 • De naam van uw andere zorgverleners;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Betalingsgegevens;
 • IP-adres

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken van uw account;
 • Het bijhouden van uw medisch dossier;
 • Het inplannen van een afspraak;
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
 • Het versturen van een nieuwsbrief;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw patiëntendossier om u bij de praktijk in te schrijven
 • Het bijhouden van uw medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het versturen van begrotingen/behandelplan
 • Het versturen van een oproep, afspraakbevestiging en/of herinnering
 • Het uitvoeren van een behandeling
 • Het versturen van facturen (via Intelly)
 • Het versturen van gegevens aan onze tandtechnische laboratoria (indien nodig)
 • Het versturen van verwijsbrieven aan specialisten
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

 • De praktijk werkt volgens de ISO 9001 en ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging;
 • Binnen de praktijk is een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd;
 • Beveiligde systemen/beveiligde internetverbinding.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en wissen van uw gegevens. Als u aan ons vraagt uw persoonsgegevens te wissen, kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, niet toegankelijk voor de normale gebruiker. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens.

U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een email te sturen aan info@centrumtandzorg.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via: 073 – 641 65 65. Wij streven ernaar om binnen één maand na ontvangst op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens verwijzen wij u naar de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijk website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Centrumtandzorg
Eekbrouwersweg 4
5233 VG  ’s-Hertogenbosch
073-641 65 65
info@centrumtandzorg.nl